Gdynia chwali się nie swoimi mieszkaniami » Na budowanych od lata zeszłego roku mieszkaniach w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus na gdyń... Aleksandra Jakubowska: Mój szacunek do życia niepomiernie wzrósł » Z Aleksandrą Jakubowską, dziennikarką, rzecznikiem prasowym rządów Józefa Oleksego i Włodzimierza Ci... Prawo prawa Karnowskiego. SKT walczy o korty » Syndyk Sopockiego Klubu Tenisowego bezskutecznie domaga się od prezydenta Karnowskiego wydania dokum... Fundacja Energa wspiera bezpieczeństwo dzieci » Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zainicjowała dziś w Kartuzach akcję „Bezpieczny w czasie ferii”... Śnieg sparaliżował Gdynię, a wozy do odśnieżania z pługami w górze » Wtorkowe (16 stycznia) pierwsze w tym roku opady śniegu sparaliżowały Trójmiasto, w tym i Gdynię. By... Gdańskie ekstrawagancje - gala droższa niż sportowcy » XV Gala Sportu w Gdańsku kosztowała ok. 185 tys złotych. Na nagrody dla kilkudziesięciu sportowców w... Stowarzyszenie MyGdańsk i radna Wirska pytają o projekt "Zdrovve Love" » Stowarzyszenie myGdańsk.pl w związku z projektem "Zdrovve Love", który planuje realizować przez Mias... Gdańsk zebrał ponad 900 tys. dla WOŚP » W niedzielę odbył się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie finału odbywającego... Andrzej Stelmasiewicz: Oliwski Ratusz Kultury coraz ciekawszy » Mija czwarty miesiąc od rozpoczęcia działalności Oliwskiego Ratusza Kultury. Prace wykończeniowe jes... Marcin Kulasek: Przedstawimy ofertę dla małych, lokalnych ojczyzn » Rozmowa z Marcinem Kulasekiem, sekretarzem generalnym SLD- Ostatnie sondaże pokazują wzrost zaufana ...
Reklama

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
środa, 04 stycznia 2012 16:34

altRaport pt. „Działalność władz miasta oraz wybrane problemy miasta w opinii mieszkańców” został przygotowany na podstawie badań przeprowadzonych w grudniu 2011 roku przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badania socjologiczne przeprowadzono na 1000-osobowej reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Gdańska.Zadano im m.in. następujące pytania: - Jakie są sukcesy i porażki władz miasta? Jak mieszkańcy oceniają działalność Rady Miasta? Jakie są ich opinie na temat realizowanych i planowanych inwestycji? Jakie emocje wywołuje Gdański Obszar Metropolitarny? Jak oceniane są przygotowania do EURO 2012? Raport prezentuje i omawia doktor Tomasz Tobis z Uniwersytetu Gdańskiego.


Zainteresowanie działalnością władz lokalnych oraz źródła informacji
W okresie ostatnich kilkunastu lat (1996 – 2011) zaobserwować można widoczny pozytywny trend – stopniowo wzrasta odsetek gdańszczan deklarujących względne zainteresowanie polityką lokalną (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) – z 54% w 1996 roku do 70% w 2011 roku, przy jednoczesnym spadku odsetka osób deklarujących brak zainteresowania polityką lokalną – z 46% w 1996 roku do 30% w 2011 roku.
Źródła pozyskiwania informacji na temat działalności władz miasta


W stosunku do okresu sprzed 10 lat odnotować należy wzrost popularności stron internetowych UM (z 4% w 2000 r. do 21% w 2011 r), stron internetowych różnych portali lokalnych (z 12% do 51%) oraz biuletynu „Herold Gdański” (z 9% do 12%). Zmalało natomiast znaczenie mediów masowych takich jak lokalna telewizja, radio czy prasa. Generalnie zauważyć należy znaczny wzrost znaczenia Internetu jako środka komunikacji i pozyskiwania informacji o życiu miasta i polityce lokalnej.


Ocena działalności władz miasta
36% respondentów oceniło działalność Rady Miasta jako minimum dobrą (dobrze + bardzo dobrze + celująco), 37% dostatecznie, zaś 27% niedostatecznie (miernie + niedostatecznie). Rada Miasta uzyskała średnią ocen 3,0. Opinie gdańszczan okazały się również zróżnicowane w przypadku oceny działalności Prezydenta Pawła Adamowicza: 64% respondentów oceniło jego działalność jako minimum dobrą (dobrze + bardzo dobrze + celująco), 30% badanych wystawiło Prezydentowi oceną dostateczną, zaś 6% ocenę niedostateczną (miernie + niedostatecznie). Prezydent uzyskał średnią ocen 3,8. Ogólnie ocena Prezydenta jest lepsza od oceny Rady Miasta. W stosunku do lat poprzednich notuje się wzrost średniej ocen Prezydenta (z 3,2 w 2000 r. do 3,8 w roku bieżącym). Nastąpił również wyraźny wzrost odsetka respondentów deklarujących zaufanie do Prezydenta z 21% w 2004 roku do 46% w 2011 r.


Sukcesy i porażki władz miasta
Po stronie sukcesów, jakie władze miasta mogą zapisać na swoim „koncie” w roku 2011, wymienić można zakończenie budowy stadionu PGE Arena (45%), rozwój infrastruktury drogowej (42%), modernizację torowisk i rozwój linii tramwajowych (33%), rozwój ścieżek rowerowych (16%), ciekawą i bogatą ofertę imprez kulturalnych i rozrywkowych (13%) oraz dalszy rozwój wypoczynkowo-rekreacyjnej funkcji w tzw. pasie nadmorskim (10%). Z kolei po stronie porażek władz miasta mieszkańcy zaliczali przede wszystkim wciąż nierozwiązane problemy komunikacyjne (korki na drogach), zwłaszcza w centralnej i południowej części miasta (42%), brak znaczących inwestycji dających nowe, atrakcyjne miejsca pracy (34%), brak zagospodarowania Wyspy Spichrzów oraz innych terenów położonych w śródmieściu (22%), brak polityki mieszkaniowej zwłaszcza w zakresie budowy mieszkań komunalnych (14%) oraz podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych (13%), i wreszcie  brak rewitalizacji starych dzielnic miasta (11%).


Percepcja zachodzących zmian w mieście
W opinii gdańszczan miasto stopniowo rozwija się, lecz rozwój ten nie jest harmonijny, tzn. są dziedziny, w których widać zdecydowaną poprawę sytuacji, ale są także takie dziedziny, w których daje się zauważyć stagnację. Najwięcej respondentów dostrzegło pozytywne zmiany w takich obszarach funkcjonowania miasta jak: komunikacja miejska, sieć handlowo-usługowa, oferta kulturalna, turystyka, tereny rekreacyjne, infrastruktura drogowa. Natomiast w takich obszarach jak sytuacja mieszkaniowa, sytuacja w oświacie oraz lokalny rynek pracy dostrzegano stagnację lub pogorszenie sytuacji. 


Hierarchia problemów w mieście

Zdaniem większości badanych na plan pierwszy wysuwają się zagadnienia związane z koniecznością dalszej rozbudowy i modernizacji dróg, torowisk i węzłów komunikacyjnych, a co z tym się wiąże także zredukowanie zatorów na drogach (korki). Na ten problem wskazało aż 42% badanych. Na drugim miejscu znalazły się działania ściśle związane z koniecznością pozyskiwania inwestorów, którzy stworzą nowe, atrakcyjne miejsca pracy (33%). Dalsze problemy wymieniane w kolejności to: polityka mieszkaniowa, w tym budowa tanich mieszkań komunalnych i obniżka (lub brak podwyżek) czynszów za mieszkania komunalne (21%), rozwój komunikacji publicznej poprzez budowę nowych linii tramwajowych oraz kolei metropolitarnej (20%) oraz odbudowa i ożywienie obszarów śródmiejskich, w tym Wyspy Spichrzów (15%). 


Opinie na temat realizowanych i planowanych inwestycji

Gdańszczanie w zdecydowanej większości akceptują zamierzenia inwestycyjne władz miasta. Niemal wszystkie planowane inwestycje, poza jedną, uzyskały aprobatę większości mieszkańców. Respondenci w sposób najbardziej zdecydowany opowiedzieli się za tymi inwestycjami, które przynoszą korzyści nie tylko miastu, ale także im samym. Są to głównie inwestycje związane z infrastrukturą drogową i komunikacyjną oraz z tzw. infrastruktura techniczną. I tak największą aprobatę zyskuje projekt ochrony przeciwpowodziowej polegający na budowie i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych (97%) projekt komunikacji miejskiej polegający na wymianie autobusów i tramwajów na niskopodłogowe oraz budowa linii tramwajowej na Chełmie (93%), dalsza budowa trasy  Słowackiego wraz z tunelem pod Martwą Wisłą (91%), rozbudowa portu lotniczego w Rębiechowie (90%), budowa trasy Sucharskiego (87%) oraz trasy WZ (90%). Z kolei z najniższą akceptacją spotykają się inwestycje mające charakter elitarny (np. teatr Szekspirowski – 54%)  lub historyczno-symboliczny (np. Europejskie Centrum Solidarności – 35%).


Opinie na temat inicjatywy powołania GOM

Gdański Obszar Metropolitarny (GOM) to samorządowe stowarzyszenie powstałe z inicjatywy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Tworzą je aktualnie 34 jednostki samorządu terytorialnego: 27 gmin i 7 powiatów. Działalność GOM doprowadzić ma do silniejszej integracji samorządów w zakresie działań gospodarczych, turystycznych, infrastrukturalnych i inwestycyjnych, a także legislacyjnych mających na celu prawne usankcjonowanie metropolii. Z badań wynika, że prawie połowa badanych dobrze ocenia tę inicjatywę (49%), blisko połowa nie ma zdania (46%) i tylko 5% jest temu przeciwna


Straż Miejska – ocena i oczekiwania mieszkańców
Generalnie obraz pracy Straży Miejskiej nie przedstawia się dobrze – połowa badanych źle ocenia pracę Straży Miejskiej (50%) a tylko 18% dobrze. Mieszkańcy Gdańska postrzegają miejskich strażników przede wszystkim jako funkcjonariuszy polujących na źle zaparkowane samochody oraz zwalczających niegroźny handel uliczny. Tymczasem gdańszczanie oczekują od Straży Miejskiej większego zaangażowania w przeciwdziałanie aktom wandalizmu (66%) i pospolitej przestępczości (55%).


EURO 2012 – ocena przygotowań i opinie na temat stadionu PGE Arena

Z badań wynika, że 66% respondentów dobrze ocenia przygotowania do EURO 2012, 17% nie ma na ten temat zdania (osoby te deklarują brak orientacji w tej kwestii), natomiast 18% ocenia je negatywnie. Zwrócić należy uwagę na fakt, że połowa badanych (50%) odwiedziła już nowy stadion PGE Arena (w ramach dni otwartych lub z okazji meczu ligowego). Osoby te w zdecydowanej większości pozytywnie oceniły jakość i estetykę stadionu (86%).


alt


Problem likwidowanych szkół
Obecnie w niektórych dzielnicach miasta obserwujemy proces starzenia się społeczeństwa. W związku z tym władze miasta często mają dylemat: czy nadal utrzymywać i finansować szkołę z niewielką i malejącą ilością uczniów (w dzielnicy, w której procesy demograficzne prowadzą do spadku liczny dzieci w wieku szkolnym), czy też taką szkołę stopniowo likwidować, a dzieci przenieść do innej, większej szkoły, a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe skierować do szkół gdzie są dzieci. W przypadku zaistnienia wyżej opisanej sytuacji nieco więcej badanych opowiada się za likwidacją takich szkół (43%) niż za ich utrzymywaniem (37%). Mieszkańcy starszych i centralnych dzielnic miasta nieco częściej opowiadają się za utrzymaniem takich szkół niż mieszkańcy rozwijających się dzielnic w południowej części miasta.


Lokalne autorytety i liderzy opinii
We współczesnych i postnowoczesnych społeczeństwach obserwujemy obecnie deficyt autorytetów w życiu publicznym. Niektórzy socjologowie mówią nawet o kryzysie autorytetu. Świadczą o tym także ogólnopolskie badania socjologiczne. W celu zweryfikowania tej tezy zadano gdańszczanom następujące pytanie: „Kto spośród liderów opinii, znanych postaci, ludzi kultury, mediów, polityki, nauki czy sportu związanych z Gdańskiem, jest dla Pana(i) autorytetem, osobą, którą Pan(i) osobiście ceni, i z opinią której Pan(i) się liczy?”. Niestety wyniki nie są optymistyczne – aż 48% gdańszczan nie dostrzega autorytetów w lokalnym życiu publicznym. Pozostałe 52% badanych wymieniło w sumie kilkadziesiąt postaci, reprezentujących dość różnorodne dziedziny życia. Wśród osób wymienianych pojawiały się najczęściej osoby duchowne (arcybiskup Tadeusz Gocłowski, ksiądz Krzysztof Niedałtowski, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź), legendy Solidarności (Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Henryka Krzywonos) politycy (Donald Tusk, Paweł Adamowicz, Bogdan Borusewicz), dziennikarz (Janusz Trus) sportowcy i zarazem posłowie (Leszek Blanik, Iwona Guzowska), literaci i pisarze (Stefan Chwin, Jerzy Samp), aktor (Mirosław Baka), podróżnik (Marek Kamiński) oraz przedstawiciele muzyki rozrywkowej i poważnej (Agnieszka Chylińska, Krzysztof Skiba, Leszek Możdżer).

Wła-49

fot. Włodzimierz Amerski

Related news items:
Newer news items:
Older news items:
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Gdańskie ekstrawagancje - gala droższa niż sportowcy Gdańskie ekstrawagancje - gala droższa niż sportowcy
XV Gala Sportu w Gdańsku kosztowała ok. 185 tys złotych. Na nagrody ...
Gdańskie ekstrawagancje - gala droższa niż sportowcy
Prezydenci ministrów Prezydenci ministrów
Mateusz Morawiecki został 16 - a właściwie 17, bo M.F. Rakowski, kt ...
Prezydenci ministrów
Artego rozbiło Wisłę w finale Puchar Polski w koszykówce kobiet Artego rozbiło Wisłę w finale Puchar Polski w koszykówce kobiet
Koszykarki Artego Bydgoszcz zdobyły Puchar Polski w koszykówce kobie ...
Artego rozbiło Wisłę w finale Puchar Polski w koszykówce kobiet

Galeria Sztuki Gdańskiej

Marie Seeck - malarka z Prus Wschodnich Marie Seeck - malarka z Prus Wschodnich
Marie Seeck (1861 Królewiec - 1935 Królewiec) studia artystyczne roz ...
Marie Seeck - malarka z Prus Wschodnich

W obiektywie Macieja Kostuna

Odkrywanie tajemnic spod ogona Odkrywanie tajemnic spod ogona
Solidarność męska powinna mnie powstrzymać od plotek na tematy int ...
Odkrywanie tajemnic spod ogona

Sport w szkole

Siatkarskie zabawy na Zaspie Siatkarskie zabawy na Zaspie
W ramach letniej akcji Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej w ZKPiG ...
Siatkarskie zabawy na Zaspie
Młody jazz 3-miasta Młody jazz 3-miasta
21 lipca w Ogrodzie Muzeum Miasta Sopotu wystąpi Tomasz Chyła Quinte ...
Młody jazz 3-miasta
30 lat od pielgrzymki na Wybrzeże Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Świętym Janie Pawle II 30 lat od pielgrzymki na Wybrzeże Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Świętym Janie Pawle II
12 czerwca w Gimnazjum w Kosakowie (woj. pomorskie) odbyła  się Woj ...
30 lat od pielgrzymki na Wybrzeże Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Świętym Janie Pawle II
Spotkali się, by oszacować możliwości założenia muzeum Spotkali się, by oszacować możliwości założenia muzeum
Fundacja „Mater Dei”, ta sama dzięki której w dużej mierze powr ...
Spotkali się, by oszacować możliwości założenia muzeum
Ta witryna korzysta z plików cookie. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz w każdym momencie wyłączyć ten mechanizm. W celu pozyskania dodatkowych informacji na ten temat zobacz informacje o cookies.
OK, zamykam